You are here

Zakelijke contacten

Wij verzamelen de volgende gegevens over de vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten:

  • Contactgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer
  • Gegevens met betrekking tot uw beroep, zoals de naam van uw werkgever
  • Opgenomen gesprekken met de klantenservice. Met uw toestemming verzamelen we informatie over uw locatie om u een betere klantenservice te kunnen bieden.
    • We bewaren alle communicatie maximaal twee jaar.
  • Gegevens over acties op het gebied van marketing en klantenservice, toestemmingen en verboden
  • Informatie die nodig is om het witwassen van geld te voorkomen en terrorismefinanciering te bestrijden en economische sancties na te leven, altijd zoals vereist door lokale wetgeving.

Tenzij anders aangegeven, verzamelen en gebruiken we uw gegevens op basis van onze bedrijfsbelangen om onze klantrelatie met uw werkgever te beheren. Na de klantrelatie wordt de informatie opgeslagen als mogelijke prospect voor de toekomst. We herzien onze contactdatabases om deze up-to-date te houden en om te voorkomen dat oude of onnauwkeurige informatie in onze klantcontactdatabase wordt opgeslagen.

Dienstverleners

Neste verzamelt en slaat informatie op over de dienstverleners die voor ons werken. Wij verzamelen naam- en contactinformatie, functietitel, bedrijf, startdatum en andere bedrijfsgerelateerde informatie die aan ons wordt verstrekt. Wanneer de relatie bestaat uit dienstverlening waarvoor specifieke vaardigheden of certificeringen vereist zijn, verzamelt Neste informatie over bedrijfsreferenties, cv's en speciale vaardigheden of competenties. Werkuren worden verzameld op bedrijfsniveau, maar worden incidenteel op persoonlijk niveau aan Neste gegeven, afhankelijk van het contract.

We slaan de informatie op voor de duur van de relevante relatie. Hierna wordt de contactinformatie opgeslagen voor mogelijk toekomstig contact. Cv's en ander bewijs over speciale vaardigheden of competenties worden opgeslagen voor interne controledoeleinden en is alleen toegankelijk voor specifieke gebruikers. We moeten sommige informatie ook opslaan voor boekhoudkundige doeleinden of om te voldoen aan andere lokale wettelijke verplichtingen. We herzien onze databases om ze up-to-date te houden en om geen oude of onjuiste informatie in onze databases te bewaren.

Andere belangrijke belanghebbenden

Van mensen die belangrijk worden geacht voor de activiteiten van Neste, zoals politieke beïnvloeders, slaan we de naam- en contactgegevens op. We herzien onze databases om ze up-to-date te houden en om geen oude of onjuiste informatie in onze databases te bewaren.