Mensenrechten

Het idee van de mensenrechten is even eenvoudig als krachtig: alle mensen hebben recht op een waardige behandeling. Mensenrechten zijn het fundament dat alle individuen in staat stelt een waardig en onafhankelijk leven te leiden, vrij van misbruik en discriminatie. Deze basisrechten omvatten burgerrechten, politieke, economische, sociale en culturele rechten, evenals de collectieve rechten van volkeren.

In overeenstemming met de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties heeft Neste zich gecommitteerd aan het respecteren van de mensenrechten en het herstellen van negatieve gevolgen voor de mensenrechten in de gehele bedrijfsvoering en waardeketen. Onze ‘Human Rights Commitment and Principles’ zijn gebaseerd op de International Bill of Human Rights, de Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work van de Internationale Arbeidsorganisatie, de UN Women's Empowerment Principles, de Children's Rights and Business Principles en de UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Ze zijn tevens gebaseerd op de UN Global Compact, dat wij hebben ondertekend.

Onze ‘Human Rights Commitment and Principles’ vormen het pad en de standaard voor een op rechten gebaseerde aanpak bij alle zakelijke beslissingen van Neste. Onze zeven mensenrechten-principes zijn: eerlijke werkgelegenheid, gezondheid & veiligheid, gelijkheid, rechten van kinderen & jonge werknemers, dwangarbeid, eerlijke behandeling, en sociale & economische ontwikkeling, inclusief de rechten van minderheden en vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van inheemse volkeren. We verwachten van al onze zakenpartners dat ze onze toewijding dit te respecteren en te verbeteren, delen. Net als onze ambitie om positieve gevolgen voor de mensenrechten te bevorderen.

We nemen alle beschuldigingen dat de mensenrechten niet naar behoren worden gerespecteerd in onze bedrijven of toeleveringsketens serieus. We moedigen personen of gemeenschappen die reden hebben om aan te nemen dat een dergelijke activiteit plaatsvindt, aan om hun zorgen te uiten, zonder angst voor vergelding. Dat kan via de Neste Ethics Hotline. 

Onze aanpak

Neste respecteert de waardigheid, het welzijn en de mensenrechten van onze medewerkers, de werknemers in onze toeleveringsketen, de gemeenschappen waarin we actief zijn en degenen die door onze activiteiten worden getroffen.
We erkennen dat waar staten de plicht hebben om de mensenrechten te beschermen, bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om de mensenrechten te respecteren. Dit betekent dat er gepaste zorgvuldigheid moet worden betracht,om te voorkomen dat de rechten van anderen worden geschonden en om de negatieve gevolgen van onze wereldwijde activiteiten aan te pakken.

In 2016 hebben we samen met BSR (Business for Social Responsibility) een bedrijfsbrede mensenrechten-impactbeoordeling uitgevoerd. Hierbij werd gekeken naar de feitelijke en potentiële gevolgen voor de mensenrechten gerelateerd aan onze activiteiten, en de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor onze rechthebbenden, waaronder medewerkers van Neste, aannemers en toeleveringsbedrijven als leden van de gemeenschappen en klanten.

In vervolg op de resultaten van deze impactbeoordeling hebben we de Neste Human Rights Principles ontwikkeld en gepubliceerd en in 2017 onze Human Rights Commitment geactualiseerd. 

We beseffen dat het noodzakelijk is om de naleving van mensenrechten in onze eigen activiteiten te versterken. Daarom hebben we in 2018-19 samen met Enact een onderzoek uitgevoerd naar de verschillen in naleving op basis van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Het onderzoek richtte zich op twee gemeenschappelijke functies van Neste, Human Resources en Indirect Procurement (inclusief NES), en op de business area Marketing & Services.