Gebruiksvoorwaard

Laatst bijgewerkt op 25.5.2018

Deze gebruiksvoorwaarden ("de gebruiksvoorwaarden") regelen het gebruik van de Neste-websites ("website") en andere elektronische Neste-kanalen, zoals de Neste App mobiele applicatie ("applicatie"), (samen "services"). 

De gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst met betrekking tot de services tussen u en Neste Oyj en haar dochterondernemingen (hierna "Neste").

REIKWIJDTE VAN DE SERVICES EN ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Door de applicatie te installeren, u te registreren als een gebruiker van de services of door anderszins de services te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

UW VERPLICHTINGEN ALS GEBRUIKER

Het doel van de services is om uw klantervaring te verbeteren en onze business te ontwikkelen door u de website en de applicatie te bieden, samen met hun belangrijkste functies. U moet uw eventuele toegangscode en wachtwoord vertrouwelijk houden en u mag deze aan niemand afgeven. U bent verplicht om uw toegangscode en wachtwoord regelmatig te wijzigen en Neste onverwijld op de hoogte te stellen als u merkt of vermoedt dat uw wachtwoord bekend is bij iemand anders.

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, stemt u ermee in om volledig en exclusief verantwoordelijk te zijn voor alle acties die worden ondernomen via uw gebruikersaccount en de door u geïnstalleerde applicatie. U bent ook volledig aansprakelijk voor alle betalingstransacties en andere verplichtingen die worden aangegaan via de applicatie. Het gebruik van bepaalde functies van de services vereist mogelijk dat u 18 jaar of ouder bent. Het gebruik van de services of hun functies kan ook afzonderlijke registratie of andere maatregelen vereisen.

Neste heeft ook het recht om u de services of een aantal van hun functies niet aan te bieden. De betaling van producten die Neste via de services aanbiedt, vereist bijvoorbeeld een afzonderlijke kredietbeslissing.

RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De services en hun inhoud bestaan uit intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie van Neste, haar groepsmaatschappijen en mogelijke derde partijen. Het ongeoorloofd kopiëren en delen van de services en hun inhoud is verboden, tenzij specifiek toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Neste, hebt u het recht niet om:

  • de services of alle materialen die ze bevatten te kopiëren of te gebruiken voor andere doeleinden dan die worden beschreven in de servicevoorwaarden,
  • de services of de materialen die ze bevatten, verkopen, distribueren of anderszins overdragen aan een derde partij,
  • afgeleide werken te maken van de services of de materialen die ze bevatten,
  • de services of alle materialen die deze bevatten te gebruiken voor commerciële doeleinden, of
  • een derde partij toestemming te geven om een van de bovengenoemde acties te ondernemen.

U gaat ermee akkoord geen materiaal of andere gegevens op de website te kopiëren. U mag één exemplaar van het materiaal op de website downloaden naar één computer voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, tenzij Neste een aparte schriftelijke toestemming heeft gegeven voor ander gebruik.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover toegestaan door de wet, wordt de informatie op de website geleverd "zoals het is" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief garanties van verkoopbaarheid, niet-schending van intellectueel eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. In het geval dat de site links bevat naar een pagina van een derde partij, is een dergelijke link uitsluitend bedoeld voor het gemak van gebruikers en kan Neste niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of juistheid van de informatie op dergelijke webpagina's.

Voor zover toegestaan door de wet, is Neste in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, indirecte, gevolg- of speciale schade, zoals verlies van inkomsten, inkomstenderving of winstderving, bedrijfsonderbreking, of verlies van gegevens of verlies van informatie, voortvloeiend uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de informatie op de site.

Neste aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte kosten, schade of verliezen (inclusief aankoop van een dekking) die voortvloeien uit het gebruik van de services of het onvermogen om de services te gebruiken. Bovendien is Neste niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan overmacht of een andere gelijkwaardige en onredelijke gebeurtenis die de activiteiten van Neste belemmert. 

Neste garandeert niet dat de services zonder onderbreking beschikbaar zijn of tot uw beschikking staan en is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of mogelijke schade die te wijten is aan onderbrekingen van de service. De services en de gegevens die u hebt opgeslagen in de services, kunnen tot nadere kennisgeving onbereikbaar zijn, bijvoorbeeld door serveronderhoud, of de gegevens en ander materiaal kunnen om onverwachte redenen worden vernietigd of permanent verloren gaan. Neste streeft ernaar om u voor zover mogelijk van tevoren op de hoogte te stellen van onderbrekingen van de services.

Neste heeft het recht om de services te sluiten of het gebruik van de services of een deel daarvan te voorkomen en om een aankoop of andere acties die u via de services hebt gemaakt niet uit te voeren, vooral vanwege de volgende redenen:

  • veiligheidsredenen,
  • indien er een reden is om te vermoeden dat de services of een onderdeel ervan onrechtmatig, illegaal of frauduleus worden gebruikt,
    of
  • indien u de services of hun functie op een manier gebruikt die in belangrijke mate in gaat tegen deze gebruiksvoorwaarden of speciale voorwaarden van de functie van de services.

Een deel van de services kan toekomstgerichte uitspraken bevatten over het bedrijf, de resultaten van de activiteiten en de financiële status van Neste. Verklaringen die niet zijn gebaseerd op historische feiten zijn of kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op verwachtingen en aannames. De uitspraken zijn afhankelijk van bekende en onbekende factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of prestaties van Neste of haar bedrijfsactiviteiten aanzienlijk verschillen van wat deze toekomstgerichte verklaringen direct of indirect uitdrukken. Toekomstgerichte verklaringen van derden vormen niet de mening of voorspelling van Neste of haar management. Toekomstgerichte verklaringen zijn niet bedoeld als beleggingsadvies. Neste is niet verplicht om schattingen of andere toekomstgerichte verklaringen van analisten of andere derde partijen te verifiëren of bij te werken. In het geval dat u toekomstgerichte verklaringen gebruikt of ernaar handelt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en risico.

U bent ook volledig aansprakelijk voor alle gegevens die u hebt gemeld of naar de services hebt verzonden. Neste heeft het recht om dergelijke gegevens die u via de services aan Neste hebt verstrekt te publiceren en anderszins te gebruiken. Neste behoudt zich ook het recht voor om dergelijke gegevens op elk gewenst moment te verwijderen. De services kunnen ook links naar websites van derden bevatten. Door dergelijke links te activeren, verlaat u de services die door Neste worden geleverd. Neste is op geen enkele manier aansprakelijk voor het functioneren van dergelijke websites, de verwerking van gegevens die door deze websites worden verzameld, de inhoud, juistheid of nauwkeurigheid van informatie op deze websites of het gebruik van dergelijke websites. Neste houdt geen toezicht op de aard of de inhoud van dergelijke websites. Bovendien raadt Neste de websites, de informatie erop of producten of diensten van een derde partij niet aan. We raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de websites zorgvuldig te lezen.

DIVERSEN

Neste kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie wijzigingen aanbrengen in de services. Neste kan ook op elk moment stoppen met het leveren van de services en de gegevens in de services en die via de services worden verzameld en verwerkt, verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Neste kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment eenzijdig wijzigen of aanvullen door u op de hoogte te stellen van de wijziging in de services of door op een andere manier contact met u op te nemen. De wijziging treedt in werking wanneer de wijziging is vermeld op de services of wanneer de kennisgeving op een andere manier is verzonden. Door de services na deze kennisgeving te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Als u de wijzigingen niet wilt accepteren, kunt u onze services helaas niet meer gebruiken na de wijziging. Neste heeft het recht om de overeenkomst die deze gebruiksvoorwaarden vormt vrij over te dragen aan een derde partij door u hiervan op de hoogte te stellen in de services of door anderszins contact met u op te nemen.

Als een of meer bepalingen van de gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig, nietig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, zullen de overige bepalingen zo nauwkeurig mogelijk worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en overeenkomstig het oorspronkelijke doel van deze voorwaarden. In andere opzichten blijven de voorwaarden volledig van kracht. Indien Neste geen beroep doet op een van de rechten in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden of afziet van het recht om zich te beroepen op een recht op basis van deze voorwaarden, dan zal dit het recht van Neste om zich later te beroepen op deze of andere rechten in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden niet beperken. Wij gebruiken open-source software in onze services. U kunt meer lezen over de open-source software die op dit moment wordt gebruikt op www.neste.nl/licenties. Deze open-source softwarelicentievoorwaarden zijn van toepassing zoals gedetailleerd vermeld in de services. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Finland, met uitzondering van de bepalingen van het rechtskeuzebeleid. We streven ernaar om eventuele meningsverschillen rechtstreeks met u te regelen.

MEER INFORMATIE

Als u vragen hebt over de service of deze gebruiksvoorwaarden, neemt u dan per e-mail contact op via neste@neste.com.

Meldingen en claims met betrekking tot de overeenkomst die deze gebruiksvoorwaarden vormen, worden onverwijld verzonden naar neste@neste.com.