Referenties

“Uiteindelijk wil Waterschap Vallei en Veluwe in 2050 volledig circulair en klimaatpositief zijn.”

Jörgen Verschoor
Adviseur Circulaire Economie, Waterschap Vallei en Veluwe

 

Trekkers
kranen, machines en boten

 

245.633
hectare werkgebied

 

40.000 liter
Neste MY

“Voor 2035 is het onze doelstelling om als Waterschap Vallei en Veluwe volledig klimaatneutraal te zijn.”

Waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in het werkgebied dat zich uitstrekt van Hattem tot Rhenen en van Zutphen tot Baarn. Kort gezegd zorgt het waterschap voor schoon en voldoende water en sterke dijken. Hieronder valt het zuiveren van rioolwater en het onderhouden van het watersysteem (greppels, sloten, beken maar ook het grondwater). Daarnaast worden alle dijken goed onderhouden zodat ze blijven voldoen aan de geldende veiligheidscriteria. Het waterschap werkt nauw samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en andere partijen. Gemene deler in alle projecten is het bijdragen aan een gezonde leefomgeving die bestand is tegen klimaatverandering. Sinds 2020 werkt het waterschap energieneutraal. Adviseur Circulaire Economie Jörgen Verschoor en teamleider Arthur Heijstek vertellen over de keuze voor Neste MY Renewable Diesel als onderdeel van hun duurzaam beleid.

waterschap vallei en veluewe

Overwegingen Vallei en Veluwe

  1. Voortrekkers- en voorbeeldrol:
    Vooroplopen als publieke organisatie
  2. HVO100 dè uitkomst met huidig materieel
    Directe duurzame impact, geen kapitaalvernietiging
  3. Geen reële alternatieven
    Werken op afgelegen plekken zonder stroomvoorziening

 

"Met HVO100 (Neste MY Renewable Diesel) kunnen wij de CO2e*-uitstoot van onze bestaande machines snel en daadkrachtig naar beneden brengen."

Jörgen Verschoor, Adviseur Circulaire Economie, Waterschap Vallei en Veluwe

Carl F

Oplossing

Wat zijn de concrete duurzaamheidsdoelstellingen van het waterschap?

Jörgen Verschoor: “Voor 2035 is onze doelstelling volledig klimaatneutraal te zijn voor de eigen klimaatvoetafdruk. Dit betekent dat de netto uitstoot van broeikasgassen nul is, en er volledig gewerkt wordt volgens de circulaire principes. Hiervoor wordt onder meer ingezet op hergebruik van grondstoffen uit rioolwater en op de productie van energie uit zon, wind en water. Uiteindelijk wil het waterschap in 2050 volledig circulair en klimaatpositief zijn. We streven het gebruik van schaarse grondstoffen maximaal te beperken en alle inspanningen die we leveren met een zo’n laag mogelijke milieu-impact te doen.”

Welke acties ondernemen jullie om deze doelen te bereiken?

Jörgen Verschoor: “We nemen voor het watersysteembeheer, waar we nu staan, maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit doen we door het onderhoud te optimaliseren, afgestemd op de omstandigheden en met bewaking van kwaliteit. Daarnaast proberen we emissie-arm te onderhouden en te baggeren. De keuze voor HVO100 past hierbij.”

Wanneer kwam Neste MY Renewable Diesel (HVO100) in beeld?

Arthur Heijstek: “Halverwege 2022 zijn wij het gebruik van HVO100 gaan overwegen en na een aanbesteding gebruiken wij per 1 januari 2023 Neste MY Renewable Diesel voor al ons eigen materieel, zoals trekkers, kranen, machines en boten. Daarnaast verwerken wij het gebruik van HVO100 ook in aanbestedingen en onderhoudscontracten met aannemers.”

Wat waren de alternatieven en waarom kiezen jullie voor Neste MY Renewable Diesel?

Arthur Heijstek: “HVO100 zien wij als een geschikte transitiebrandstof om met bestaande machines snel en daadkrachtig onze CO2e-uitstoot naar beneden te brengen. Daar waar mogelijk elektrificeren wij ons werk, maar vanwege het gebrek aan netaansluitingen en beperkingen in het gebruik van elektrische machines is het niet altijd mogelijk om nu al de overstap te maken. Op dit moment is Neste MY ons alternatief om ons belangrijke werk voor waterveiligheid en schoon water voort te kunnen zetten op een zoveel mogelijke klimaatpositieve manier.”

 

waterschap vallei en veluewe

 

"Onze gebruikers merken geen verschil, minstens hetzelfde rendement en naar verwachting minder onderhoudskosten."

Arthur Heijstek, Teamleider, Waterschap Vallei en Veluwe

 

Carl F

Hoe verliep de overstap? Wat zijn de eerste ervaringen?

Arthur Heijstek: “Van de ene op de andere dag stapten we over. Wij maken hier gebruik van een eigen tankopslag, die wordt bevoorraad door onze Neste MY-distributeur GP Groot. Het was voor ons eigenlijk gewoon tanken as usual. Natuurlijk kost verandering tijd en niet iedereen zit op verandering te wachten. Maar bij ons zien we dat de ervaringen positief zijn. Ook al waren er best vraagtekens bij onze mensen. Ga je er veel minder kilometers op rijden? Is het qua performance wel vergelijkbaar? Maar totnutoe pakt alles goed uit. Het scheelt ook dat je er als teamleider bovenop zit. En direct vragen kunt beantwoorden.

Ook bijvoorbeeld of het maatschappelijk verantwoord is om een relatief ‘duurdere’ brandstof te gebruiken. Als je dan uitlegt dat we hiermee op termijn veel hogere kosten besparen om niet maximale gevolgen van de klimaatverandering te moeten bekostigen, dan vindt dat begrip. Ook verwachten we dat de onderhoudskosten terug zullen lopen omdat HVO schoner is. Dat ziet er voorlopig ook goed uit, maar het is nu nog te kort tijd om definitieve conclusies te trekken.”

Wat is de jaarlijkse CO2e-besparing?

Arthur Heijstek: “Jaarlijks wordt circa 40.000 liter dieselbrandstof verbruikt door het eigen materieel. Op basis van de huidige emissiefactoren voor HVO100 en diesel-B7 betekent dit een besparing van circa 116 ton CO2e-uitstoot per jaar.

Hoe zien jullie de rol van Neste MY/HVO100 in de toekomst?

Jörgen Verschoor: “De verwachting is dat veel machines en voertuigen elektrisch uitgevoerd
kunnen en zullen worden. Tot die tijd is dit een prima energiebron. Ook daarna echter zullen er machines en voertuigen overblijven die nu eenmaal afhankelijk blijven van verbrandingsmotoren. Daar blijven we graag gebruik maken van hernieuwbare brandstoffen.”

Arthur Heijstek: “We moeten daarbij ook kijken hoe snel de ontwikkelingen met bijvoorbeeld waterstof of zonne-energie gaan. Maar we kunnen daarop niet wachten, we moeten nù actie ondernemen om in de toekomst erger te voorkomen!”
 

*CO2e ofwel CO2equivalenten is een maateenheid voor het effect van verschillende broeikasgassen op het klimaat. De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2, 2018/2001/EU).

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

Left column