Neste Gedragscode

Wij zijn ervan overtuigd dat ethisch werken gelijk staat aan succesvol werken. Ons doel is ethisch en integer te werken, en in overeenstemming met de wet. Altijd en overal. Elke vorm van omkoping en corruptie is onacceptabel in onze werkzaamheden.

Onze verantwoordelijkheden naar onze belanghebbenden

Wij zijn integer naar onze klanten, leveranciers en andere zakenpartners 

Neste behandelt haar zakenpartners professioneel, eerlijk en gelijk - op basis van objectieve factoren en zonder persoonlijke voorkeuren of belangen. Wij bieden of accepteren geen persoonlijke geschenken of gastvrijheid, die kan leiden tot ongepaste invloed of die de schijn van ongepaste invloed kan wekken.

Wij bieden onze aandeelhouders een goed totaalrendement over de cyclus 

Wij willen onze aandeelhouderswaarde vergroten door gebruik te maken van onze uitgebreide expertise in de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige brandstoffen en andere producten en diensten. Onze activa - in de vorm van financieel, fysiek of intellectueel eigendom - moeten worden veiliggesteld en beschermd om hun waarde te behouden. Wij onderhouden en beheren nauwkeurige en volledige gegevens, administraties, rapportage en boekhouding van onze activa, passiva en andere essentiële informatie over al onze bedrijven (zowel financieel als niet-financieel), in overeenstemming met goede zakelijke praktijken en algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes.

Wij zorgen voor een eerlijke werkomgeving en respecteren de mensenrechten

Ledere medewerker van Neste heeft recht op een eerlijke behandeling en gelijke kansen. Wej respecteren de mensenrechten en de waardigheid van alle medewerkers en andere rechthebbenden. Neste verwacht dat haar zakenpartners zich op dezelfde manier gedragen. Wij tolereren geen enkele vorm van intimidatie of alcohol- of drugsmisbruik bij Neste. En wij respecteren de privacy van onze medewerkers en zakenpartners en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.

Wij zetten ons in voor de gezondheid, veiligheid en beveiliging van onze mensen en anderen die rechtstreeks door onze activiteiten worden beïnvloed. En voor de bescherming van de natuurlijke omgeving waarin wij actief zijn.

Neste respecteert het welzijn op het werk en wil een van de veiligste bedrijven in de olie-industrie te worden. Wij maken geen winst ten koste van veiligheid of beveiliging. Overal waar wij opereren, zien wij erop toe dat onze activiteiten zo weinig mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de natuurlijke omgeving en de omringende gemeenschappen.

Wij komen onze verantwoordelijkheid voor duurzaamheid na

Neste levert haar klanten oplossingen die hen helpen om te gaan met milieu-uitdagingen zoals klimaatverandering, de noodzaak om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren en het minimaliseren van de milieu-impact van de energie die wordt gebruikt in het transport, de verwarming en elke andere toepassing waarvoor onze brandstoffen of andere producten worden gebruikt. We houden altijd rekening met duurzaamheid bij de ontwikkeling van onze producten en processen.We zijn vastbesloten om meer te leren over de impact van onze producten gedurende hun hele levenscyclus en om deze informatie te gebruiken om hun prestaties verder te verbeteren.

Onze manier van bedrijfsvoering

We handelen conform de wet- en regelgeving die wij beschouwen als onze minimumstandaard. Wij verlangen van onze zakenpartners dat ook zij alle wettelijke vereisten naleven

Neste gedraagt zich maatschappelijk verantwoord. Wij opereren conform alle van toepassing zijnde nationale en internationale wetten en regels, internationale verdragen en algemeen aanvaarde principes van deugdelijk bestuur. Wij beschouwen deze voor onszelf echter slechts als minimumstandaard; in onze bedrijfsvoering hanteren we strengere normen, zoals in deze Gedragscode is opgenomen. Wij doen alleen zaken met leveranciers, klanten en andere zakenpartners van wie wij verlangen dat zij alle wetten en regels naleven. De Neste Leveranciers Gedragscode bepaalt de basisvereisten welke Neste verwacht dat haar leveranciers naleven en in heel hun bedrijf implementeren.

Wij vermijden situaties waarin privébelangen in strijd kunnen zijn met zakelijke belangen

Er wordt van medewerkers van Neste verwacht dat ze in het belang van het bedrijf handelen. Medewerkers dienen situaties te vermijden waarin hun persoonlijke belangen met het belang van Neste in strijd zijn of lijken te zijn.

Elk vorm van omkoping en corruptie is in ons bedrijf onacceptabel

Neste laat zich niet in met welke vorm van omkoping of corruptie dan ook. Wij verwachten van onze leveranciers, klanten en andere zakenpartners dat zij zich in dit opzicht op dezelfde wijze gedragen.

Wij opereren op transparante wijze en communiceren op een open manier met al onze belanghebbenden

Neste streeft transparantie na in zijn bedrijfsactiviteiten en prestaties. Wij communiceren snel en op een consistente en accurate wijze, en bieden informatie van een zodanig niveau dat alle belanghebbenden zich gelijktijdig en op gelijke wijze een waarheidsgetrouw en goed beeld kunnen vormen van de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten van Neste. Wij hechten aan open discussie en onderhouden een voortdurende dialoog met de gemeenschappen waarin wij actief zijn, inclusief overheidsorganisaties, non-gouvernementele organisaties (NGO’s) en de media.

Wij zijn als bedrijf niet betrokken bij politieke of religieuze activiteiten en leveren geen bijdrage aan dergelijke activiteiten

Neste neemt niet deel aan politieke of religieuze activiteiten en levert geendirecte of indirect bijdrage aan politieke of religieuze activiteiten.

Melding van niet-naleving en niet-vergelding

Medewerkers van Neste en andere belanghebbenden worden aangemoedigd om waargenomen of vermoedelijke overtreding van de Gedragscode te melden aan Neste's verantwoordelijken voor Interne Audit of Compliance. Deze meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Neste onderneemtgeen vergeldingsacties tegen een persoon die ter goeder trouw melding maakt. Niet-naleving leidt tot disciplinaire maatregelen, inclusief maar niet beperkt tot, beëindiging van de tewerkstelling bij Neste. De Voorzitter van het Auditcomité van de Raad van Bestuur van Neste wordt periodiek op de hoogte gebracht van ontvangen meldingen.