De route naar duurzaam transport

De route naar duurzaam transport

Europa heeft ambitieuze klimaatdoelen gesteld. Dit vereist dringende actie en de bereidheid om te kiezen voor duurzamere alternatieven, met name in het vervoer dat te lang op fossiele brandstoffen heeft geleund. Neste MY Renewable Diesel maakt een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (CO2e) mogelijk en kan een reële bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van de EU. Neste MY Renewable DieselTM stelt bedrijven en overheden in staat de uitstoot van broeikasgassen per direct te verminderen tot well 90% ten opzichte van fossiele diesel tijdens de levenscyclus van de brandstof*. In 2021 hielpen de hernieuwbare en circulaire oplossingen van Neste om broeikasgasemissies wereldwijd met in totaal 10,9 miljoen ton* te verminderen. Deze hoeveelheid staat gelijk aan de jaarlijkse koolstofvoetafdruk van 1,7 miljoen gemiddelde EU-burgers (bron: Wereldbank) of het van de weg halen van 4,2 miljoen personenauto's gedurende een volledig jaar.

looking at the sky

De Europese Unie heeft ambitieuze doelen gesteld

truck emissions icon

Het wegvervoer vormt de ruggengraat van de Europese economie en is de belangrijkste vorm van goederenvervoer. Het is ook een belangrijke bron van broeikasgasemissies. De EU heeft een wettelijk bindende doelstelling vastgesteld om de gemiddelde emissies van het wagenpark van nieuwe vrachtwagens tegen 2030 met 30% te verminderen.

greenhouse gas reduction

De Europese Unie heeft een ambitieus streefcijfer vastgesteld om de uitstoot van broeikasgassen (CO2e) in 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Om de broeikasgasemissies met 55% terug te dringen zijn maatregelen in alle sectoren van de economie nodig. Zo gaat de EU op weg naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

Forse achterstand op 2030 doelstellingen

Zelfs bij de meest optimistische modellen geeft de overstap op elektrisch rijden en waterstof een forse achterstand op de klimaatdoelen voor 2030. Volgens de effectbeoordeling van de Europese Commissie zal het merendeel van de zware vrachtvoertuigen in 2030 door diesel zijn aangedreven. Neste MY Renewable Diesel kan de broeikasgasemissies van alle dieselvoertuigen tijdens de levenscyclus van de brandstof tot wel 90%* ten opzichte van fossiele diesel verminderen.

Verandering kost tijd

De brandstof- en energiemix voor en van het vervoer verandert en de verkoop van elektrische voertuigen groeit snel. Zeker in 2020 is de vraag naar elektrische voertuigen sterk toegenomen: 10,5% van alle inschrijvingen van nieuwe personenauto's in de Europese Unie kwam in aanmerking voor elektrische voertuigen. Het marktaandeel het jaar daarvoor was nog maar 3%. In 2030 zal het merendeel van de voertuigen echter nog steeds worden aangedreven door verbrandingsmotoren en zal diesel nog altijd op grote schaal worden gebruikt. Hernieuwbare brandstoffen zoals Neste MY Renewable Diesel spelen dan ook een belangrijke en erkende rol in Europa's klimaatambities.

Bron: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_part2_en.pdf

Gebruik van alternative oplossingen in transport

Ambitieuze doelstellingen zijn vitaal voor de toekomst, maar dat geldt ook voor onze acties vandaag. Om de uitstoot van broeikasgassen (CO2e) door de transportsector in Europa terug te dringen, zijn alle oplossingen nodig. Neste MY Renewable Diesel is een kostenefficiënte oplossing om de uitstoot in de transportsector aanzienlijk te verminderen, en is direct beschikbaar.

Zoek tankstations en distributeurs

Vind Neste MY

Meer weten?

Neem contact op

*De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2, 2018/2001/EU).

Leer meer over Neste MY