Veiligheid: een professionele manier van werken

Veiligheid is prioriteit nummer één in (bij) al onze activiteiten. Onze medewerkers en partners (contractors) werken onder uitdagende omstandigheden waardoor het belang van veiligheid extra benadrukt wordt. Wij zijn van nature pioniers dus willen ook qua veiligheid bij de beste Europese oliemaatschappijen horen. Het belangrijkste doel van ons veiligheidsbeleid  is dat medewerkers en partners (contractors) elke dag veilig thuis komen van hun werk.

Veiligheid is het belangrijkste onderdeel van een professionele vaardigheid bij het maken van onze dagelijkse keuzes. Om deze professionele vaardigheid op peil te houden, geven wij onze mensen regelmatig trainingen over veiligheidgerelateerde zaken.

De activiteiten van Neste hebben een uitwerking op het milieu en er is een aantal gezondheids-, veiligheids- en milieurisico’s verbonden aan haar bedrijfsvoering. Het identificeren van deze risico’s en daarmee rekening houden helpt de kans dat ongevallen zich voordoen te verminderen en verbetert de wijze waarop wij daarop reageren mochten zij zich toch voordoen. Neste heeft de impact die haar activiteiten hebben op de gezondheid, de veiligheid en het milieu en de risico’s die zijn verbonden aan mogelijke grote ongevallen nauwkeurig in kaart gebracht en gebruikt deze gegevens voor het jaarlijks actualiseren van een agenda ten aanzien van deze onderwerpen.

De grootste risico’s die zijn verbonden aan de productieactiviteiten zijn die met betrekking tot veiligheid op werk, brand, explosies, bodem- en grondwaterverontreiniging, ongevallen en overige incidenten, beroepsziektes en uitwerking op de gezondheid van mensen die leven in nabijheid van onze vestigingen en schade aan mens en bezittingen.

Ten minste een keer per jaar vinden oefeningen plaats gericht op crisisbeheer en communicatie tijdens grote ongevallen. Normale bedrijfsactiviteiten hebben slechts een geringe impact op het milieu en bevatten geen gevaren die tot een grotere mate van aansprakelijkheid zouden kunnen leiden.

Neste's streven is om de veiligste Europese oliemaatschappij te worden

Neste streeft ernaar tot de veiligste oliemaatschappijen in Europa te behoren en heeft het uitbannen van ongevallen als langetermijndoelstelling.

Neste's onderliggende veiligheidsprincipe is dat alle persoonlijke en andere ongevallen te voorkomen zijn, reden waarom veilig werken zich concentreert op toepassing van preventieve maatregelen en hulpmiddelen, zoals veiligheidstraining en observeren en controleren van werkpraktijken vanuit het perspectief van veiligheid en communicatie.

Elke manager en leidinggevende is verplicht deel te nemen aan veiligheidstraining. Veiligheidstraining voor het overige personeel is toegesneden op de vestiging waarop zij werkzaam zijn en hun individuele taken. Daarnaast wordt training aangeboden op het gebied van werkinstructies, toegangsvergunning en veiligheidsprocedures. Veilig gedrag wordt regelmatig beoordeeld tijdens prestatiebeoordelingen, veiligheidsinspectiebezoeken en veiligheidsbijeenkomsten van managers en hun teams. Daarnaast maken richtlijnen voor veiligheid en interne communicatie deel uit van de preventieve veiligheidsmaatregelen.

Alle incidenten worden geregistreerd in Neste's incident management system. Ze worden nauwkeurig onderzocht, waarop maatregelen worden genomen ter voorkoming van soortgelijke incidenten in de toekomst.

Externe veiligheid

Veiligheid en een veilige werkomgeving zijn belangrijk voor Neste. Ook de veiligheid van de naaste omgeving is hierbij van belang.

Neste is een zogenaamd BRZO-bedrijf. Deze klassificatie hangt samen met de aanwezigheid van waterstof (licht ontvlambaar) en natuurlijk de hernieuwbare diesel en de tussenproducten hiervan die ook brandbaar zijn. Daarnaast is er H2S aanwezig wat ook betrokken is in de veiligheidsstudies.

In de veiligheidsstudies zijn diverse scenario’s benoemd en doorgerekend op de externe effecten. Deze zijn beschreven in het Veiligheidsrapport (VR). Uit deze berekingen blijkt dat de effectafstand maximaal 525 meter is en dat er zich geen kwestbare objecten bevinden binnen de 10-6 contour van het plaatsgebonden risico.

Onze visie en doelstelling op veiligheid is uitgekristalliseerd tot drie statements:

  • Onze doelstelling is 0 incidenten en ongevallen
  • We beheersen onze risico’s door het nemen van de juiste maatregelen
  • We werken altijd en overal veilig en professioneel
  • We willen allemaal naar huis na een veilige (einde) werkdag