Vervoer
12.06.2023
 3 min read

Waarom heeft transport hernieuwbare brandstoffen nodig?

Transport is goed voor ongeveer een kwart van het wereldwijde energieverbruik en is een belangrijke bron van emissies. 

Sinds de invoering van de eerste stoomtrein in 1804, hebben fossiele brandstoffen het overgrote deel van het transport over land, over zee en door de lucht aangedreven. Elk jaar gebruiken we zo'n 4,5 miljard ton olie. Het grootste deel ervan wordt gebruikt als brandstof voor vervoer: in totaal wordt 2,7 miljard ton gebruikt in auto's, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen.

CO2-emissies van wereldwijd personenvervoer over de weg tussen 2010 en 2020

Bron: Neste. Databron: IEA

Fossiele brandstoffen, zoals olie, aardgas en steenkool, zijn niet-hernieuwbare grondstoffen. We putten uit reserves terwijl de aanleg van nieuwe voorraden heel lang duurt. Door deze fossiele brandstoffen te gebruiken, komen er enorme hoeveelheden koolstof, die voordien diep onder de grond zat opgesloten, in de vorm van CO2 in de atmosfeer vrij. Dit moet snel veranderen. Deze verandering vereist echter een breed gamma aan oplossingen.

Elektrische voertuigen worden vaak als De Oplossing gezien en zullen ook zeker essentieel zijn om emissies terug te dringen. Maar elektrificatie alleen zal niet genoeg zijn. In 2020 vervingen de 10 miljoen elektrische voertuigen op de weg slechts een fractie van alle fossiele brandstoffen. Het gebruik van elektrische voertuigen neemt toe, maar zelfs als we in 2040 de schatting van het Internationaal Energieagentschap van 600 miljoen elektrische auto's halen, vervangen we nog geen 15% van de fossiele brandstoffen die we vandaag gebruiken.

We moeten dus alle andere oplossingen omarmen.

Waterstof kan helpen, maar we moeten de productie van groene waterstof, die op dit moment nog maar 1% van de waterstofproductie vertegenwoordigt, exponentieel opschalen. Dit zal tijd kosten. E-fuels gemaakt met waterstof en CO2 zien er veelbelovend uit, maar daarvoor is ook groene waterstof nodig. 

Zelfs wanneer wordt uitgegaan van een groter gebruik van elektrische en waterstofvoertuigen, zal een aanzienlijk deel van het wagenpark in 2030 en daarna nog steeds worden aangedreven door verbrandingsmotoren. Er zijn ook meer duurzame oplossingen nodig voor voertuigen die nu en in de nabije toekomst al op de weg zijn. 

De gemiddelde leeftijd van de Europese vloot

Bron: Neste. Databron: ACEA

Hernieuwbare brandstoffen zijn een belangrijk onderdeel van duurzaam transport. Hernieuwbare brandstoffen, zoals Neste MY Renewable DieselTM, zijn afgeleid van bronnen die zich voortdurend regenereren, zoals afval, residuen en andere grondstoffen die tijdens hun groei CO2 hebben opgenomen. Wanneer hernieuwbare brandstoffen worden verbrand, komt er geen nieuwe kooldioxide in de atmosfeer vrij. Wanneer hernieuwbare brandstof wordt geproduceerd uit 100% hernieuwbare grondstoffen, kan de uitstoot van broeikasgassen met tot wel 90%* worden verlaagd over de hele levenscyclus van de brandstof ten opzichte van fossiele brandstoffen.

In 2019 hebben hernieuwbare brandstoffen bijna 4% van alle fossiele olie helpen vervangen die wereldwijd voor transport werd gebruikt. Door flinke investeringen en het gebruik van nieuwe grondstoffen zou bijna 40% van het hedendaagse olieverbruik in het transport kunnen worden vervangen tegen 2040.

Sommige hernieuwbare brandstoffen, zoals hernieuwbare diesel van Neste, hebben nog een ander groot voordeel: ze j kunnen gebruik maken van bestaande infrastructuur en kunnen vandaag worden gebruikt in bestaande dieselaangedreven auto's, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen. Vandaag produceert Neste al 3,3 miljoen ton hernieuwbare producten zoals brandstoffen voor transport, en Neste's totale productiecapaciteit van hernieuwbare producten zal tegen eind 2023 toenemen tot 5,5 miljoen ton. De hoeveelheid hernieuwbare brandstoffen kan exponentieel worden opgevoerd door gebruik te maken van een steeds groter wordende basis van grondstoffen, zoals het afval dat de samenleving genereert.

Volume van het verbruik van biobrandstoffen per transportmiddel in het scenario duurzame ontwikkeling tussen 2015 en 2030

Bron: Neste. Databron: IEA

Door elektrische voertuigen en hernieuwbare brandstoffen te combineren, kunnen we meer dan de helft van het wereldwijde gebruik van ruwe olie in het transport vervangen. Andere oplossingen, zoals groene waterstof, hernieuwbare brandstoffen gemaakt van CO2-absorberende algen en eFuels, kunnen bijdragen aan een verdere vervanging.

Het is duidelijk dat we de overstap moeten maken van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare oplossingen, of het nu gaat om hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare waterstof of hernieuwbare brandstoffen.

 

*) De vermindering van de broeikasgasemissies van Neste MY Renewable Diesel. De vermindering die het product biedt, kan variëren afhankelijk van de regionale wetgeving die de methodologie voor de berekeningen bepaalt (bijv. EU RED II 2018/2001/EU voor Europa en US California LCFS voor de VS), en de grondstoffenmix die wordt gebruikt om het product voor elke markt te produceren.