Innovatie
14.10.2022
 6 min read

Van emissies naar oplossingen: 4 manieren waarop CO2 waardevol is als grondstof

Dietmar Huber

Door middel van innovatieve methoden voor het afvangen, opslaan en gebruiken van koolstof is het mogelijk om het probleem van CO2-emissies om te zetten in een oplossing. Teruggewonnen CO2 kan dienen als grondstof voor Power-to-X-technologie - waarbij groene waterstof wordt geproduceerd met behulp van hernieuwbare elektriciteit - en voor andere toepassingen, waarmee het probleem van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan worden opgelost en tegelijk een rol kan worden gespeeld in een ruimere strategie ter vermindering van de uitstoot. 

CO2-emissies zijn samen met andere broeikasgassen een drijvende kracht achter de klimaatverandering. Daarom spreken wij vaak over de verlaging van CO2-emissies als onderdeel van onze strategie om de klimaatverandering te beheersen en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Ondanks ambitieuze acties van regeringen en organisaties gaat de emissiereductie niet snel genoeg. In sommige sectoren neemt de CO2-uitstoot zelfs toe. Dit leidt tot vragen: Wat kunnen we nog meer doen om de verlaging van koolstofemissies te versnellen? Zouden we bijvoorbeeld CO2-emissies kunnen omzetten in een waardevolle hulpbron?

CO2

 

In feite is dit mogelijk. Afvangen en benutten van koolstof (CCU) staat in het middelpunt van intensief onderzoek en innovatie over de hele wereld. Hier volgen vier belangrijke voordelen van het gebruik van afgevangen, en idealiter biogene, CO2 als grondstof:

1. Koolstofcirculariteit

Het verband tussen toenemende CO2-niveaus en klimaatverandering is al lang bekend, aangezien bij industriële en commerciële processen - met name de verbranding van fossiele brandstoffen - op grote schaal CO2 vrijkomt. In de loop der tijd heeft een toename van de uitstoot in combinatie met ontbossing geleid tot een stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer, wat bijdraagt tot het broeikaseffect op aarde en de wereldwijde klimaatverandering. 

Uitgestoten CO2 is van oudsher behandeld als een vorm van afval, maar dankzij de CCU-technologie heeft het een steeds grotere economische waarde gekregen. Met de toepassing van koolstofafvang kan de hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer vrijkomt, worden verminderd, en samen met vele andere oplossingen zal dit bijdragen tot een tragere opwarming van de aarde en ons een betere kans geven om ons veranderende klimaat te beheersen.

2. Verminderde emissies in het transport

Eén van de belangrijkste toepassingen van gerecycled CO2 is Power-to-X (PtX)-technologie, waarbij "power” verwijst naar hernieuwbare elektriciteit en "X" verwijst naar een reeks producten.

Het PtX-proces is erop gericht kooldioxide-emissies, bij voorkeur uit hernieuwbare bronnen, samen met groene waterstof te gebruiken om brandstoffen en grondstoffen te produceren die in de bestaande infrastructuur en industrie kunnen worden gebruikt.

Dit is belangrijk omdat transport verantwoordelijk is voor ongeveer 25% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, wat een belangrijk obstakel vormt voor het bereiken van onze klimaatdoelstellingen. Om de emissies over de hele linie terug te dringen, is grootschalige decarbonisatie van het transport nodig en, samen met andere oplossingen, zal Power-to-X hierbij een sleutelrol spelen. In combinatie met elektrificatie kunnen hernieuwbare en andere duurzamere brandstoffen, waaronder die op basis van CO2 en groene waterstof (eFuels) het potentieel hebben om in 2040 tot 50% van de fossiele brandstoffen in de mobiliteit te vervangen (IEA World Energy Outlook 2019).

3. Meer duurzame producten 

Is het mogelijk de koolstofkringloop te sluiten door een deel van de uitgestoten koolstofdioxide te gebruiken voor industriële productie? Ja, dat is mogelijk! 

Hoewel de mogelijkheid om hernieuwbare brandstoffen, de zogenaamde eFuels, te produceren een belangrijke toepassing van CCU is, is het lang niet de enige. Naast deze soorten hernieuwbare brandstoffen zijn koolwaterstoffen, gesynthetiseerd uit afgevangen CO2 en hernieuwbare waterstof, qua chemische samenstelling vergelijkbaar met die uit fossiele olie en dienen zij als grondstof in de petrochemische industrie, bijvoorbeeld voor de productie van matrasschuim, vloerbedekking, auto-onderdelen, isolatie, enzovoort. 

De schaal waarop deze toepassingen plaatsvinden kan variëren, maar ze zijn allemaal instrumenteel in onze reis naar een circulaire economie en een duurzame samenleving. 

4. Grotere energiezekerheid

In een context waarin het mondiale energiesysteem grondig is ontwricht, zoekt de wereld naar nieuwe wegen om zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de overgang naar hernieuwbare energiebronnen te versnellen. 

Of het nu gaat om transport of productie, afgevangen CO2 draagt bij aan de de-fossilisering van de wereldeconomie en tot de vermindering van het gebruik van fossiele olie door het ontsluiten van het potentieel van nieuwe grondstofbronnen. In de praktijk betekent dit dat op CCU gebaseerde brandstoffen en grondstoffen een cruciale rol spelen bij het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele energiebronnen, waaronder steenkool, ruwe olie en aardgas.

Uitdagingen en toekomstperspectieven

Het benutten van de kracht van CO2 als grondstof brengt zeker uitdagingen met zich mee. Zo moeten de bronnen waaruit wij CO2 afvangen zowel duurzaam, bij voorkeur biogeen of niet te vermijden CO2-emissies uit industriële bronnen, als economisch levensvatbaar zijn. 

Naarmate we onze klimaatdoelstellingen dichterbij brengen, zal echter elke oplossing voor het terugdringen van koolstofemissies nodig zijn. En, zoals in het geval van CO2, kunnen die oplossingen soms worden gevonden in de problemen waarmee we worden geconfronteerd. Via innovatie, partnerschappen en voortdurende inspanningen kunnen we een duurzamere toekomst voor onszelf en onze planeet tot stand brengen.