Duurzaamheid
21.10.2020

9 doorbraken op het gebied van duurzaamheid waar de wereld zich nu op moet focussen

Hoe zou een groenere wereld er na de pandemie in de praktijk uitzien? Neste, het op twee na meest duurzame bedrijf ter wereld, geeft advies over de veranderingen die doorgevoerd moeten worden in onze bedrijfsvoering, regelgeving en mindset om een duurzame en circulaire toekomst te creëren.

We beschikken al over alle technologische oplossingen die nodig zijn om de wereldwijde opwarming van de aarde anderhalf keer onder het pre-industriële niveau te houden en de meest schadelijke effecten van die opwarming af te weren. We moeten alleen de maatregelen die de uitstoot beperken, exponentieel versnellen. Neste’s Salla Ahonen (Vice President, Sustainability) en Ilkka Räsänen (Vice President, Public Affairs) leggen uit welke veranderingen doorgevoerd moeten worden om een duurzame toekomst op te bouwen, terwijl we herstellen van de pandemie.

 
1. Bedrijven moeten zich competitief opstellen om als eerste klimaatneutraal te worden

In de toekomst zullen consumenten verwachten dat bedrijven, uit alle sectoren, klimaatneutraal zijn. Wanneer een bedrijf zich ten doel stelt om klimaatneutraal te produceren, geeft dat hen nu nog een strategisch concurrentievoordeel. Hoe langer een bedrijf daarmee wacht, hoe groter de kans wordt dat striktere wetgeving en opgelegde deadlines de gedragsregels zullen bepalen.

Neste heeft zich ten doel gesteld om volledig klimaatneutraal te produceren in 2035. Als bedrijf dat haar oorsprong vindt in de olieraffinaderijsector, zijn er veel veranderingen nodig op strategisch en organisatorisch vlak om dat doel te behalen. We nodigen al onze concurrenten uit om aan deze race mee te doen.

 
2. Steden moeten de burgers centraal stellen in het herstel van de pandemie

Toen meer dan de helft van de wereldbevolking zich in de lente van 2020 moest houden aan de lockdownregels, was het al snel leeg op straat. In de tussentijd moesten lokale overheden en bedrijven alternatieve manieren bedenken om burgers op een veilige manier te voorzien van diensten, informatie en producten.

De nieuwe stedelijke realiteit heeft bewezen dat we het leven in de stad sneller en radicaler kunnen veranderen dan voorheen werd gedacht. Steden moeten er nu voor zorgen dat deze geboekte vooruitgang in het ‘centraal stellen van de burger’, niet verloren gaat. Bij die aanpak wordt het stedelijk beleid gebaseerd op de behoeften van burgers, waardoor het leven in de stad gemakkelijker, veiliger, gezonder en minder tijdrovend wordt.

We zien positieve veranderingen over de hele wereld. Zo kondigde de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, in mei aan dat grote delen van Londen afgesloten zullen blijven voor auto's en busjes, zodat mensen ook ná de lockdown veilig over straat kunnen lopen en fietsen.  

Herstel van de pandemie

 
3. Huidige en toekomstige leiders moeten getraind worden in circulair economisch denken

Om op grote schaal vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaamheid, zal onze manier van denken ook drastisch moeten veranderen. Educatie speelt hierin de belangrijkste rol.

Educatie in duurzaamheid zou op verschillende niveaus aan bod moeten komen. Op universiteiten zullen we toekomstige professionals, ongeacht of ze nou rechten, bouwkunde of marketing studeren, moeten leren om niet meer te denken in de ouderwetse context van de lineaire economie, waarin goederen gemaakt, gebruikt en weggegooid worden. In plaats daarvan moet de focus komen te liggen op de circulaire economie, waarbij alle grondstoffen zo lang mogelijk worden gebruikt. Binnen bedrijven zijn bestuursleden de katalysator voor verandering. Zij zijn in staat om teamleiders aan te sturen in de realisatie van de lange-termijn duurzaamheidsdoelstellingen die de circulaire economie kunnen bevorderen.

Om alle belanghebbenden binnen een bedrijf op één lijn te krijgen, is systematische en transparante duurzaamheidsrapportage cruciaal. Gelukkig wordt hier al bij stilgestaan, door initiatieven zoals de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), die zich bezig houdt met de ontwikkeling van vrijwillige en eenduidige risicoanalyses met het oog op de financiële gevolgen van klimaatverandering. Bedrijven kunnen deze rapporten gebruiken om investeerders, kredietverstrekkers, verzekeraars en andere belanghebbenden van informatie te voorzien. Zoals de voorzitter van de TCFD, de beroemde zakenman Michael R. Bloomberg, zei: “Meer transparantie zorgt voor een efficiëntere markt en een stabiele en weerbare economie.”

 
4. De reputatie van diesel moet worden verbeterd

Zeg je diesel, dan denken velen nog steeds aan het emissieschandaal #dieselgate. Maar in de vijf jaar die zijn verstreken sinds dit schandaal in 2015 naar buiten kwam, zijn dieselmotoren en -brandstoffen sterk verbeterd. Ze zijn niet te vergelijken met de situatie van toen. De dieselmotoren die vandaag de dag op de markt komen, voldoen aan de laatste uitstootnormen en stoten maar heel weinig stikstofoxide (NOx) uit. Voor oudere dieselmotoren is hoogwaardige en hernieuwbare diesel, gemaakt van afval- en restproducten, zoals Neste MY Renewable Diesel™, een uitstekende optie om de plaatselijke luchtvervuiling en de uitstoot van kooldioxide terug te dringen.

Om de beste keuzes te maken voor onze luchtkwaliteit en ons klimaat, moeten we ons oordeel af laten hangen van juiste en recente informatie, en niet van de krantenkoppen van een paar jaar terug. En hoewel hernieuwbare diesel niet het hele probleem van de verkeersuitstoot gaat oplossen, is en blijft het een belangrijk onderdeel van de oplossing.

Reputatie van diesel

 
5. Groene herstelfondsen moeten naar duurzame projecten gaan en niet naar vervuilende industrieën

De desastreuze coronapandemie geeft ons de kans om een nieuwe, duurzame realiteit te creëren. Het is een eenmalige kans om een andere weg in te slaan; we kunnen het ons niet veroorloven om deze kans te missen. En zowel voor publieke als private investeringen, is het cruciaal dat de groene stimuleringsfondsen, ter waarde van biljoenen dollars, bedoeld voor het opstarten van ecologische vernieuwing, baanbehoud en het creëren van nieuwe banen, ook daadwerkelijk naar duurzame projecten gaan, zoals hernieuwbare energie en schoon openbaar vervoer. Het bereiken van overeenstemming over duidelijke criteria, doelstellingen en rapporteringspraktijken is de ultieme duurzaamheidsproef voor de wereldleiders.

 
6. We moeten het vertrouwen in samenwerking nieuw leven inblazen

Waarom moeten jongeren de troep opruimen die hun ouders veroorzaakt hebben? Welke keuzes redden de planeet en welke dragen bij aan haar vernietiging? Op dit moment gaat de wereld de klimaatcrisis tegemoet door middel van confrontaties, en dat is niet de manier waarop we door kunnen gaan.

We moeten zorgen dat meer diverse groepen gaan samenwerken: we moeten zorgen dat alle leeftijdscategorieën meedoen met bewegingen als Fridays for Future. We moeten zorgen dat beleidsmakers, NGO’s, bedrijven en onderzoeksinstellingen samen duurzame oplossingen vinden – zoals gebeurde bij het 2020 European Alliance for Green Recovery plan, dat getekend is door bijna 200 landen, ministeries en bedrijven.

In een tijd waarin internationale samenwerking voor geopolitieke uitdagingen zorgt, moeten we ons vertrouwen in internationale overeenkomsten herstellen. Klimaatverandering is een wereldwijd probleem en om dit aan te pakken moeten alle landen zich richten op de meest belangrijke initiatieven, zoals het Klimaatakkoord van Parijs en andere akkoorden van de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie.

Vertrouwen in samenwerking

 
7. Schonere brandstoffen moeten goedkoper zijn dan fossiele brandstoffen

Technologische vooruitgang is cruciaal bij het tegengaan van klimaatverandering, maar we moeten wegblijven van een te optimistisch technologisch determinisme. Zo geloven velen er nu in dat we in de toekomst allemaal op elektriciteit en hernieuwbare waterstof zullen rijden, waardoor we de oude verbrandingsmotoren achter ons kunnen laten. Maar dat toekomstbeeld komt niet overeen met de realiteit van het wegtransport.

Wagenparken worden op een laag tempo vernieuwd en verbrandingsmotoren zullen nog vele jaren de dienst uitmaken op de weg. Brandstoffen die gewonnen worden uit hernieuwbare grondstoffen zullen in de komende tijd essentieel blijven om het transport koolstofarmer te maken.

In de tussentijd is het aan wetgevers om ervoor te zorgen dat nieuwe regelgeving technologische vooruitgang bevordert, maar tegelijkertijd niet de geweldige mogelijkheden die we al in handen hebben wegneemt. Eén concrete verandering die er moet komen, is dat schonere brandstoffen goedkoper voor de consument moeten zijn dan fossiele brandstoffen. Hernieuwbare diesel stoot, gedurende de levenscyclus van de brandstof, bijvoorbeeld tot wel negentig procent minder koolstof uit dan fossiele diesel.

In Zweden geldt een ‘broeikasgasreductieverplichting’ van 6 procent voor benzine en 26 procent voor diesel in 2021. In 2030 zal de reductie respectievelijk 28 en 66 procent bedragen. Dit betekent dat verkopers van benzine en diesel hun fossiele brandstoffen moeten bijmengen met duurzame biobrandstoffen, om zo de broeikasgasintensiteit (d.w.z. het niveau van de broeikasgasemissies per eenheid van economische activiteit) van hun brandstoffen te verminderen. Om het gebruik van duurzame opties nog meer aan te moedigen, wordt de verkoop van hoogwaardige biobrandstof (zoals Neste MY Renewable Diesel™) buiten de distributieverplichting vrijgesteld van accijns. 

 
8. Er moet een prijskaartje aan niet-gerecycled plastic zitten

‘De vervuiler betaalt’ is een van de meest krachtige credo's voor het verbeteren van ons gedrag. Vandaar dat de zogeheten ‘plastic-heffing’ van de Europese Unie, waarover de EU-leiders het in juni 2020 eens zijn geworden, een zeer positieve ontwikkeling. Deze nieuwe belasting zou betekenen dat EU-lidstaten vanaf januari 2021 de Europese Unie moeten gaan betalen voor al het niet-gerecycled plastic verpakkingsafval, tegen een tarief van € 0,80 per kilo.

Echter, is niet ieder plastic op dezelfde wijze geproduceerd. Nu we overstappen op een circulaire plastic-economie, waarin het materiaal keer op keer hergebruikt wordt, moet de vraag binnen de sector naar zuivere fossiele grondstoffen drastisch worden ingeperkt. Dit kunnen we het beste doen door meer gebruik te maken van chemisch gerecycled afvalplastic, en van plastic dat gemaakt is van hernieuwbare grondstoffen zoals plantaardige biomassa.

Nu EU-leiders zich haasten om de details rondom de implementatie van de plastic-heffing in de lidstaten uit te werken, is het cruciaal dat de innovatieve en duurzame oplossingen voor het chemische recyclen van plastic en het gebruiken van hernieuwbare grondstoffen voor de productie van plastic, niet worden benadeeld. Een mogelijke oplossing hiervoor is een ontheffing voor plastic dat gewonnen wordt uit gerecycled plastic afval of hernieuwbare materialen, aangezien deze vorm van plastic al een duurzame oorsprong heeft. Dit zal bedrijven aanmoedigen om deze nieuwe methodes te gebruiken en te investeren in hun ontwikkeling.

Prijskaartje aan niet-gerecycled plastic

 
9. Bedrijven moeten opnieuw gaan nadenken over wat innovatie voor hen betekent

Innovatie is een term die zoveel gebruikt wordt dat het een containerbegrip dreigt te worden. We moeten inzien dat niet iedere technologische uitvinding een noodzakelijke innovatie is. Alleen de groene initiatieven, die de wereld daadwerkelijk verduurzamen, zouden bestempeld moeten worden als ‘innovatie’.

En om écht te innoveren, en dus geen producten te maken waarmee we op de lange termijn opnieuw in de problemen komen, moeten bedrijven meer gaan samenwerken met elkaar en onderzoeksinstituten. De eenvoudige duurzaamheidsoplossingen zijn al uitgevonden: we moeten nu de handen ineenslaan om de lastige problemen aan te pakken. Bovendien moet ieder bedrijf zich focussen op projecten die de eigen uitstoot daadwerkelijk kunnen terug te dringen, en niet op eenmalige stunts.

Neste MY Renewable Diesel™

Neste MY Renewable Diesel™ stoot tot 90% minder broeikasgassen uit in vergelijking met fossiele diesel.

De brandstof is een simpele en fossielvrije oplossing om de klimaatimpact van wegtransport direct te verminderen.

Neste MY Renewable Diesel™ in Nederland